کودک میلیونر

تصمیم گیری برای داشتن فرزند یعنی پذیرش یک مسئولیت سنگین و بلندمدت که همیشه همراه والدین است تا روزی که

گام های سرنوشت

اغلب مادر کودکی، قلک در سایزها و شکل های مختلفی داشتیم، ولی هیچ وقت از پس انداز کردن نتیجه قابل